SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Polski Czerwony Krzyż (PCK)  to najstarsza polska  organizacja humanitarna  będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk  i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

     Szkolne koło PCK przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym działa od kilkudziesięciu lat. Członkami koła są uczniowie klas V – VIII oraz gimnazjum. Terenem działania szkolnego koła PCK jest przede wszystkim środowisko naszej szkoły, ale współpracujemy także z Zarządem Rejonowym PCK w Nidzicy, włączając się do akcji lokalnych i ogólnopolskich. Poprzez podejmowane działania na rzecz edukacji zdrowotnej, pierwszej pomocy, profilaktyki przedwypadkowej jego członkowie rozwijają wiedzę i różnego rodzaju kompetencje, a także kształtują swoją empatię, uwrażliwiają się na poszanowanie godności drugiego człowieka, na ludzką krzywdę i cierpienie. Udział uczniów w akcjach PCK to przede wszystkim działalność wychowawcza, propagująca dobroć i chęć niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Ponadto uczniowie biorą udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie oprócz wiedzy teoretycznej nabywają umiejętności praktyczne. Co roku drużyna z naszej szkoły bierze udział w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Nidzicy.  Opiekę nad Kołem sprawuje Stanisław Kazimierski.
     W bieżącym roku szkolnym koło weźmie udział w  m.in. ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei 2018” realizowaną przez Hospicjum Domowe Stacji Opieki Caritas w Nidzicy oraz akcji bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej organizowanej przez Fundację WOŚP.

Historia PCK

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach