HISTORIA SZKOŁY W JANOWCU KOŚCIELNYM

stara_szkoła

Budowę szkoły w Janowcu Kościelnym rozpoczęto w 1929 roku z pieniędzy gminnych. Ówczesny kierownik szkoły Czesław Marchlewski i sekretarz gminy Józef Bukowski wystarali się o dodatkowe fundusze z budżetu państwa. Materiały do budowy szkoły pochodziły z cegielni w Szczepkowie Borowym. Mury szkoły stanęły w 1930 roku. Od września 1930 roku w dwóch dolnych salach rozpoczęły się zajęcia szkolne. Pozostałe sale oddawano do użytku stopniowo. Budowę ukończono dopiero w 1934 roku.
17 maja 1934 roku odbył się akt poświęcenia budynku.

Od września 1934 roku kierownikiem szkoły był Stefan Kraśnicki i funkcję tę pełnił do czerwca 1938 roku. Na jego miejsce przybył do Janowca Kazimierz Kajkowski, który kierował szkołą do wybuchu II wojny światowej.
Szkoła w Janowcu była pierwszą, pełną, 7 – klasową szkołą powszechną na terenie dawnej gminy Szczepkowo – Borowe. Począwszy od klasy 5 uczęszczały do niej dzieci z innych niepełnych szkół powszechnych. Klasy 6 i 7 były do wojny łączone. Do szkół średnich dostawali się nieliczni, przede wszystkim synowie dziedziców.
Ponieważ szkoła znajdowała się w strefie przygranicznej (do dawnej granicy państwa było zaledwie 1,5 km) opiekę nad szkołą sprawowała modlińska jednostka wojskowa. Wojsko utrzymywało stały kontakt ze szkołą, opiekowało się sierotami i biednymi dziećmi. Dzieci te otrzymywały obuwie i ubrania od rodzin wojskowych. W szkole odbywało się także stałe dożywianie.
We wrześniu 1939 roku dzieci nie poszły do szkoły, gdyż już w pierwszych godzinach wojny Niemcy zajęli Janowiec.

Lata okupacji wrzesień 1939 – styczeń 1945

Od września 1939 roku szkoła zmieniła swój charakter. Usunięto lub wywieziono sprzęt szkolny, a w szkole ulokowała się niemiecka żandarmeria. Od tego momentu mury szkolne straszyły swoim widokiem.
Budynek w którym dzieci i młodzież wychowywano w duchu miłości i poszanowania godności ludzkiej zamieniony został na miejsce kaźni.

Okres powojenny

Po zakończeniu działań wojennych nauka w szkole znów ruszyła pełną parą. Kierownikiem szkoły był wówczas Pan Wiktor Szypulski, a po nim od połowy lat pięćdziesiątych Pani Scholastyka Szczepkowska. Niestety okres ten jest bardzo słabo udokumentowany a pierwsze zapiski w kronice szkolnej pochodzą dopiero z lat 60-tych.
W roku szkolnym 1960/61 zaszły poważne zmiany w szkole. W okresie wakacji przeprowadzono kapitalny remont budynku. Od 1 września nastąpiła zmiana kierownictwa szkoły. Pełniąca obowiązki kierownika szkoły Scholastyka Szczepkowska ustąpiła, a na jej miejsce przyszedł zastępca inspektora szkolnego z Nidzicy Pan Lucjan Chmielewski. Do szkoły uczęszczało wówczas 208 uczniów. Oprócz szkoły dziennej funkcjonowała tu szkoła Przysposobienia Rolniczego oraz szkoła wieczorowa dla pracujących. Zajęcia trwały od 8 rano do 22.
Od 1 stycznia 1973 roku dyrektorem szkoły został Pan Ryszard Bartkiewicz. W listopadzie 1973 roku do szkoły doprowadzono bieżącą wodę, co wpłynęło na podniesienie stanu higieny w szkole. W maju 1974 roku rozpoczęto przebudowę łuku drogi przy szkole. Celem przedsięwzięcia było złagodzenie niebezpiecznego zakrętu jezdni oraz uzyskanie miejsca na chodnik przy szkole. Prace te zakończono w czasie wakacji i we wrześniu 1974 roku uczniowie mogli już dojść do szkoły nowym chodnikiem. W roku szkolnym 1974/75 w szkole było 10 oddziałów a tylko 5 izb. Zajęcia odbywały się, więc na dwie zmiany i kończyły się o godz. 17
W marcu 1975 roku, na wniosek dyrekcji szkoły Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowcu, została opiekunem tutejszej szkoły. W ramach tej opieki świadczyła pomoc materialną, techniczną i usługową.
31 sierpnia 1985 roku nowym dyrektorem szkoły została Pani Maria Radzymińska i pełniła tę funkcję do sierpnia 1990 roku.
W latach 1986 – 1990 funkcję Gminnego Inspektora Oświaty pełnił Pan Krzysztof Margol.
W roku szkolnym 1990/91 dla uczniów i nauczycieli zaświeciła iskierka nadziei na poprawę warunków pracy szkoły, związana budową Domu Strażaka, do którego miały się przenieść klasy 0 – III.
We wrześniu 1990 roku dyrektorem szkoły została Pani Barbara Wrzeszczyńska. Funkcję tę pełniła przez 2 lata do momentu przejścia na emeryturę tj. do 31 sierpnia 1992 roku.
W roku szkolnym 1992/93 dyrektorem szkoły została Pani Danuta Szemplińska. Oddano wtedy do użytku sale szkolne w Domu Strażaka. Uczyły się tam klasy 0 – III. Zlokalizowano tam również bibliotekę szkolną. Po wakacjach uczniów czekała miła niespodzianka – w głównym budynku szkoły założono centralne ogrzewanie.
W 1994 roku odnowiono budynek szkoły, a pieniądze pozyskano z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
4 października 1994 roku w 60 rocznicę otwarcia szkoły odwiedził ją ksiądz biskup Roman Marcinkowski, który spotkał się z nauczycielami i uczniami.
W wyniku reformy oświaty, która wprowadziła nowy typ szkoły – gimnazjum, od 1 września 1999 roku rozpoczął działalność Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym, który składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Dyrektorem Zespołu Szkół została Pani Ewa Lisek. Gimnazjum mieściło się wówczas w Domu Strażaka.
Niż demograficzny i wiążąca się z nim reorganizacja sieci szkół podstawowych na terenie gminy oraz coraz większa ilość gimnazjalistów uczących się w jedynym na terenie gminy gimnazjum, wymusiła na ówczesnych władzach gminy na czele z Panem Wójtem Mirosławem Piotrkowskim, decyzję o rozbudowie szkoły w Janowcu Kościelnym.
W październiku 2000 roku rozpoczęto prace ziemne przy budowie nowego budynku gimnazjum.
Po wyborach samorządowych, jesienią 2002 roku, dzięki staraniom kolejnych władz pod kierunkiem Pani Wójt Danuty Puchalskiej prace nad rozbudową szkoły ruszyły pełną parą.
12 czerwca 2006 roku nowa szkoła została oficjalnie oddana do użytku.
W tym dniu Zespołowi Szkół w Janowcu Kościelnym nadano imię wybitnego Polaka Jana Pawła II.
Starania władz gminy o warunki nauki dzieci i młodzieży na tym się jednak nie skończyły.
4 września 2006 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, stołówki i części administracyjnej szkoły. Równolegle z tą inwestycją trwał kapitalny remont starego budynku szkoły podstawowej.
Prace zostały zakończone na początku 2008 r.
W lutym 2008 roku uczniowie szkoły podstawowej przenieśli się do odnowionego i powiększonego o kilka izb lekcyjnych budynku, który wraz z gimnazjum, salą gimnastyczną i stołówką tworzą jeden piękny kompleks.
Wyposażenie szkoły jest również na miarę XXI wieku. Dwie pracownie językowe i trzy komputerowe, radiowęzeł, zestawy multimedialne, w tym interaktywna tablica, wykorzystywane na co dzień przez nauczycieli, sprzyjają rozwojowi wiedzy i umiejętności uczniów.
Po niespodziewanym odejściu Pani Ewy Lisek na zasłużoną emeryturę w marcu 2013 roku, dyrektorem szkoły, od 1 września 2013 roku została Pani Marianna Zakrzewska, która pełniła swoją funkcję do 30 września 2017 roku.

W wyniku ponownej reformy oświaty, od 1 września 2017 roku zlikwidowano gimnazja i powstała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym

Od 1 lutego 2018 roku obowiązki dyrektora szkoły objęła Pani Ewa Ostrowska.