REGULAMIN  KONKURSU

POETYCKIEGO O ŚW. JANIE PAWLE II

„Wy jesteście solą ziemi”

 

I Organizatorem konkursu jest :

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym – Organizator;

Gmina Janowiec Kościelny – Patronat honorowy;

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym – Patronat honorowy.

II Cel konkursu to rozbudzanie zainteresowania twórczością poetycką i propagowanie postaci oraz nauczania Jana Pawła II oraz kształtowanie i rozwijanie w uczniach zdolności literackich.

III Zasady konkursu

 1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
 2. a) kategoria I – uczniowie klas I -IV;
 3. b) kategoria II – uczniowie klas V – VIII;
 4. c) kategoria III – osoby dorosłe;
 5. Uczestnicy konkursu piszą jeden wiersz dowolnej długości inspirowany życiem i działalnością papieża św. Jana Pawła II.
 6. Wiersz powinien być własnego autorstwa, wcześniej niepublikowany.
 7. Utwór należy składać w formie wydruku komputerowego formatu A-4 (czcionka Times New Roman wielkość 12) lub czytelnego pisma ręcznego.
 8. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia i zgody stanowiące

Załącznik nr 1

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i mogą być bezpłatnie rozpowszechniane.
 2. Obowiązkiem każdego uczestnika konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Poetyckiego o Janie Pawle II.
 3. Brak spełnienia wszystkich warunków konkursu będzie przyczyną wykluczenia pracy z udziału w konkursie.

IV Termin i adres składania prac

 1. Wiersze można składać do dnia 30 kwietnia 2020 przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, 13 – 111 Janowiec Kościelny 61 z dopiskiem „Konkurs Poetycki o św. Janie Pawle  II” (decyduje data stempla pocztowego) , skanem lub jako zdjęcie na adres poczty elektronicznej szkoły:zsjanowieckoscielny@wp.pl z dopiskiem w temacie e- maila: „Konkurs Poetycki o św. Janie Pawle II”

 1. Każda szkoła wyłania najładniejsze prace i przesyła je do organizatora konkursu

V Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu w dniu 8 maja 2020r.

 

VI Kryteria oceny:

 • ujęcie tematu
 • oryginalność treści
 • poprawność stylistyczna poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
 • wyeksponowanie osoby Jana Pawła II

VII Uroczyste zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się w dniu 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły 18 maja 2020r. podczas Mszy Św. o godz. 10.00.

 

VIII Informacje o konkursie, jak i jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, Parafii oraz Gminy Janowiec Kościelny.

 

IX Opiekunowie uczestników zostaną powiadomieni (poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie) o wynikach konkursu w terminie do 10 maja 2020 r.

 

X Wszystkie nadesłane prace poetyckie zostaną zaprezentowane i wydane w specjalnym tomiku poezji o Janie Pawle II, a prace nagrodzone i wyróżniona na stronach internetowych Szkoły, Parafii oraz Gminy.

 

XI Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym pod numerem 89 626 20 17.

 

XII Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Poetyckim o Św. Janie Pawle II jest Organizator – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.
 2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: spjanowieckoscielny@edpo.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jako:
  1. prawnie uzasadniony interes administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:
   • organizacja konkursu, w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednak podanie danych jest niezbędne do sprawnej organizacji konkursu, niepodanie danych uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane w tym zakresie będą przetwarzane przez czas niezbędny do udokumentowania przeprowadzonego konkursu i wydania tomiku poezji.
   • wydanie tomiku wierszy z nadesłanych prac. Podanie danych jest niezbędne. Dane w zakresie imienia i nazwiska będą przetwarzane przez okres publikacji tomiku. Jeżeli nie chcecie Państwo, aby opublikowane prace były podpisane imieniem i nazwiskiem prosimy o wskazanie tego w formularzu zgłoszeniowym.
  2. na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w celu publikacji danych nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu (w zakresie: wizerunku, imienia i nazwiska) na stronach www oraz profilach portali społecznościowych Szkoły oraz Gminy. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Szkoła dokonała na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Uczestnik podpisując treść zgody na karcie zgłoszeniowej (Załącznik nr 1) wyraża zgodę na publikację danych osobowych na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych Szkoły, Parafii oraz Gminy.
 5. Odbiorcą danych osobowych będzie
  1. każda osoba, która zapozna się ze zdjęciami opublikowanymi na stronach internetowych oraz profilach portali społecznościowych;
  2. podmioty realizujące zadania na rzecz Organizatora – dostawcy oprogramowania i usług hostingowych, wydawca tomiku poezji;
  3. dane będą ujawniane podmiotom stanowiącym patronat honorowy w ramach realizacji konkursu (Parafia, Gmina).
 6. W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook dane osobowe mogą być przetwarzane w krajach, w których obowiązują inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych np. Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub innych krajach, w których Facebook ma swoje serwery przetwarzające dane. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa zapewnianego przez Facebook w tym zakresie znajdują się na stronie https://www.facebook.com/about/privacyshield.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Serdecznie zapraszamy!