Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Cupiał, a z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych pocztą elektroniczną na adres e-mail: spjanowieckoscielny@edpo.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, 13-111 Janowiec Kościelny 61
 3. W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Szkołę na podstawie przepisów prawa (np. przeprowadzenie rekrutacji, publikacja list rekrutacyjnych, prowadzenie dzienników zajęć, organizacja transportu dzieci do i ze szkoły, czy wycieczek szkolnych) – Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji tych zadań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.
 • Państwa dane będą przetwarzane z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych przez okres wymagany przepisami prawa, z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 1. W przypadku publikacji danych osobowych, np. imienia, nazwiska lub wizerunku uczniów w przestrzeni publicznej, (w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych) dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, a dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:
 • dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
 • biurom podróży, z którymi Szkoła zawarła umowy,
 • podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda mają Państwo prawo do żądania usunięcia danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.