Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły

1.  Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, 13-111 Janowiec Kościelny.

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Cupiał, a z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod.spjanowieckoscielny@edpo.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym , 13-111 Janowiec Kościelny 61

3.  Monitoring wizyjny prowadzony jest:

  • wewnątrz budynku: korytarz dolny przy Sali gimnastycznej, korytarz dolny i górny w Gimnazjum, sala gimnastyczna.
  • na zewnątrz budynku: Dziedziniec, między stołówką a Szkołą Podstawową ,plac zabaw, parking
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia w budynku Szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.   Informujemy, że Państwa dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane:

  • przez okres  nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą usuwane),
  • lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

5.  Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

6.  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.