Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.  Szkoła nie jest w stanie zapewnić pełnej dostępności cyfrowej swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu konieczności poniesienia w tym względzie nadmiernych kosztów.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • dokumenty i załączniki, np w formacie .pdf, nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Stanisław Kazimierski.
 • E-mail: skazimie@o2.pl
 • Telefon: 887321770

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
  13-111 Janowiec Kościelny 61
 • E-mail: zsjanowieckoscielny@wp.pl
 • Telefon: 89 6262017

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście główne,

Wejście główne umożliwia samodzielny wjazd osobom niepełnosprawnym,

W budynku jest winda,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niewidomych lub słabowidzących.